CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L’AIRE LLIURE DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS D’ALCOI I LA COMISSIÓ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DEL CONSELL DE CULTURA D’ALCOI.

Primera. Fundamentación.

La Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny del Consell de Cultura d’Alcoi, com a eina participativa de representació dels ciutadans a títol individual i col·lectiu, en l’àmbit cultural i artístic, promou activitats que fomenten la participació ciutadana. Per això, juntament amb l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi, entitat organitzadora, han decidit convocar aquest “I Concurs de pintura ràpida a l’aire lliure”.

 

Segunda. Objeto y finalidad.

Segona. Objecte i finalitat L’objecte de la present convocatòria pública és oferir a qualsevol persona interessada, la participació en aquest concurs, que té com a objectius:

• Promoure les activitats artístiques a l’aire lliure.

• Fomentar la participació artística entre artistes de totes les edats en les modalitats infantil, juvenil i adult per a afavorir les relacions intergeneracionals i establir sinergies entre els diferents artistes i col·lectius.

• Complir amb els objectius del Pla d’Infància d’Alcoi sobre la integració de la joventut i la infància en el teixit social, cultural i artístic de la ciutat d’una forma activa i participativa.

• Difondre Alcoi com a ciutat cultural integradora, de diferents col·lectius artístics.

• Promoure el patrimoni i els valors paisatgístics urbans i naturals de la ciutat d’Alcoi.

 

Tercera. Régimen jurídico.

Tercera. Règim jurídic En tot el que es preveu en la present convocatòria s’estarà al que es disposa en les normes que la legislació vigent determine.

 

Cuarta. Participantes.

Quarta. Participants Hi podran participar tots els artistes i les artistes que ho desitgen, espanyols/espanyoles i estrangers/estrangeres, residents a Espanya amb inscripció lliure i gratuïta. Els xiquets i les xiquetes menors d’edat han d’anar acompanyats per familiars adults. Cada artista podrà presentar una sola obra original i inèdita. S’estableixen tres modalitats:

• Modalitat infantil per a xiquets/tes de 5 a 13 anys.

• Modalitat juvenil per a joves de 14 a 17 anys.

• Modalitat adult a partir de 18 anys.

 

Quinta. Temática y formato.

Cinquena. Temàtica i format El tema únic de la convocatòria serà el patrimoni urbà i arquitectònic d’Alcoi del centre històric de la ciutat, i s’indicarà en un plànol la zona concreta de treball i els punts d’interés en el moment d’inici del concurs. El concurs queda obert a totes les tècniques pictòriques, seques i humides, ja siga oli, acrílics, aquarel·les o tècniques mixtes. El suport quedarà a la lliure elecció de cada concursant en la modalitat d’adult i juvenil. En la modalitat d’infantil l’entitat organitzadora facilitarà el suport, cartolines A3 patrocinades per una empresa del sector de les Arts Gràfiques d’Alcoi, Gràfiques el Cid S.L. El format, segons la modalitat, canvia:

• Modalitat infantil: el format serà A3 (42 x 29,7 cm) en orientació horitzontal o vertical.

• Modalitat juvenil: el format serà A3 (42 x 29,7 cm) en orientació horitzontal o vertical.

• Modalitat adult: el format tindrà una longitud màxima de 100 centímetres pel seu costat major i mínima de 50 centímetres pel seu costat menor en orientació horitzontal o vertical.

 

Sexta. Documentación a presentar.

Solicitud de participación. (Anexo I y Anexo II)

 

Séptima. Inscripciones, sellado y horario concurso.

Sisena. Documentació que cal presentar. Sol·licitud de participació (annex I i annex II) Setena. Inscripcions, segellament i horari del concurs El concurs es realitzarà el DISSABTE 2 D’OCTUBRE DE 2021. La inscripció es podrà realitzar a través dels diferents canals que es poden triar: 1) Per correu electrònic, a l’adreça: escolabellesarts@alcoi.org, on s’haurà d’enviar el model de sol·licitud de les presents bases de l’annex I des de la seua publicació, per a la modalitat d’adult; i el model de l’annex II per a les modalitats juvenil i infantil, i s’hauran d’omplir les dades personals.

2) De manera presencial, entregant-la a l’Escola Municipal de Belles Arts durant el mes de setembre, de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h (Passeig Ovidi Montllor 1, planta baixa).

3) El mateix dia del concurs a l’IVAM-CADA Alcoi (carrer Rigobert Albors, 8 planta baixa) en l’horari següent: ◦ Modalitat adult i juvenil. Horari: de 8.00 a 10.00 h. Tots els participants hauran de signar la sol·licitud. ◦ Modalitat infantil. Horari: de 10.00 a 11.00 h. En aquesta modalitat seran els pares, mares o tutors/res els que hauran de signar la sol·licitud d’inscripció.

Información:

Informació: Els interessats podran contactar amb l’organització a través del telèfon 96 554 54 91 en horari de vesprades, de 17.00 h. a 20.30 h, o en l’adreça electrònica: escolabellesarts@alcoi.org. Les bases estaran disponibles en el web de l’Ajuntament d’Alcoi, en l’Àrea d’Educació i en l’Àrea de Cultura.

Sellado de obras.

Segellat d’obres Tindrà lloc a l’IVAM-CADA Alcoi (carrer Rigobert Albors, 8 planta baixa). Per a les modalitats d’adult i juvenil, de 8.00 a 10.00 h es procedirà al segellament del suport. Per a la modalitat d’infantil, de 10.00 h a 11.00 h es procedirà al segellament del suport.

 

Horario concurso.

• Modalidad Infantil y Juvenil. Desde el momento del sellado de cada participante hasta las 14:00 h.

• Modalidad adulto. Desde el momento del sellado de cada participante hasta las 18:00 horas. Los participantes deberán traer el soporte y los útiles necesarios, incluido el caballete para realizar sus obras.

 

Octava. Entrega de trabajos.

Los trabajos de las modalidades de infantil y juvenil se entregarán hasta las 14:00 h. máximo, en la sede central de la organización en el IVAM-CADA Alcoy (Calle Rigoberto Albors, 8 planta baja) o en los controles establecidos por la entidad organizadora informando de su ubicación el día del concurso en el momento del sellado de las obras.

Els treballs de la modalitat d’adult s’hauran d’entregar a la seu central de l’organització a l’IVAM- CADA Alcoi (carrer Rigobert Albors, 8 planta baixa) fins a les 17.00 h.

No s’admetrà cap obra que no tinga el segell i número d’inscripció en el suport.

 

Novena. Jurado

Novena. Jurat El procés de valoració final dels treballs presentats correspondrà a un jurat triat per la Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny del Consell de Cultura d’Alcoi i l’entitat organitzadora, l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi. Aquest jurat estarà compost per tres personalitats de rellevància en l’àmbit de les Arts Plàstiques. Els premis podran ser declarats deserts si el jurat així ho considera convenient. El jurat es reserva la facultat d’interpretar les presents bases o resoldre qualsevol imprevist. La decisió del jurat és inapel·lable, les deliberacions seran secretes i s’estendra acta de la reunió.

Modalitat d’infantil, juvenil i adult:

El jurat es reunirà a les 17.30 hores per a seleccionar les obres amb premi de les tres modalitats i a les 19.30 hores es farà públic el resultat del concurs.

Els resultats de les tres modalitats es publicaran en l’Àrea de Cultura i en l’Àrea d’Educació de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi.

 

Décima. Criterios de valoración.

Desena. Criteris de valoració Es valoraran, fonamentalment, els aspectes següents: • Compliment de les característiques tècniques establides en les bases. • Adequació de l’obra als conceptes de representació plàstica del paisatge, entés en sentit ampli. • Les qualitats plàstiques que puguen ser qualificades o valorades en una obra pictòrica.

 

Undécima: Premios.

Onzena: Premis S’entregaran diversos premis segons les modalitats i un premi especial a l’originalitat per a les tres modalitats.

• Modalidad adulto. Premios patrocinados por la entidad Fundación Mutua Levante.

• Modalitat adult. Premis patrocinats per l’entitat Fundación Mutua Levante. 1r Premi: 1.100 euros i diploma. 2n Premi: 800 euros i diploma.

• Modalidad juvenil. Premios patrocinados por establecimientos comerciales del sector de las Artes Gràficas, Papelerías y Librerías.

• Modalitat juvenil. Premis patrocinats per establiments comercials del sector de les Arts Gràfiques, Papereries i Llibreries. 1r Premi: Lot de material de Belles Arts valorat en 125 euros, patrocinat per Nou Paper i diploma. 2n Premi: Lot de llibres valorat en 100 euros patrocinat per la llibreria Detroit Llibres i diploma. 3r Premi: Lot de material de Belles Arts valorat en 75 euros patrocinat per Papereria Natura i diploma.

• Modalidad infantil. Premios patrocinados por establecimientos comerciales del sector de Artes Gràficas, Papelerías y Librerías.

• Modalitat infantil. Premis patrocinats per establiments comercials del sector d’Arts Gràfiques, Papereries i Llibreries. 1r Premi: Lot de material de Belles Arts valorat en 100 euros patrocinat per Artec i diploma. 2n Premi: Lot de llibres valorat en 75 euros patrocinat per la llibreria Llorens i diploma. 3r Premi: Lot de material de Belles Arts valorat en 50 euros, patrocinat per Nou Paper i diploma.

-Premi a l’originalitat (inclou les tres modalitats): Lot de material de Belles Arts valorat en 300 euros patrocinat per Bellas Artes Levante, S.L.

Nota: Los premios de la modalidad de adultos tendrán las retenciones fiscales que marque la legislación vigente.

 

Duodécima. Entrega de premios. Modalidad infantil y juvenil

Modalitat adults L’acte de lectura de la resolució del concurs i el lliurament de premis es realitzarà el mateix dia 2 d’octubre a les 19.30 hores, a la sala d’actes de l’IVAM-CADA Alcoi a càrrec de l’entitat patrocinadora la Fundación Mutua Levante, el jurat, representants de l’entitat organitzadora i representants de la Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny del Consell de Cultura d’Alcoi.

 

Modalidad adultos

El acto de lectura del fallo del concurso y la entrega de premios se realizará el mismo día 2 de octubre a las 19:30 horas, en el salón de actos del IVAM-CADA Alcoy, a cargo de la entidad patrocinadora la Fundación Mutua Levante, el jurado, representantes de la entidad organizadora y representantes de la Comisión de Artes Plásticas y Diseño del Consejo de Cultura de Alcoy.

Les obres premiades en la modalitat d’adult quedaran en propietat de l’entitat patrocinadora, la Fundación Mutua Levante, i formaran part de la seua col·lecció. Les persones premiades signaran la seua obra una vegada coneguda la decisió del jurat.

La resolució del concurs es farà pública en l’Àrea de Cultura i en l’Àrea d’Educació del web de l’Ajuntament d’Alcoi. Mitjançant l’acceptació d’aquestes bases, els participants autoritzen la difusió de les seues obres presentades a aquest concurs.

 

Décimotercera. Retirada de obras

Tretzena. Retirada d’obres Les obres no premiades seran retirades el mateix dia de la convocatòria després de la publicació de la resolució del concurs, a l’espai de l’IVAM-CADA Alcoi fins a les 20.30 h o a l’Escola de Belles Arts situada a l’Edifici EPSA-Viaducte Passeig Ovidi Montllor, 1, des del 4 fins al 31 d’octubre de 2021 en horari de vesprades, de 16.30 h fins a les 21.00 h. Les obres no retirades en aquest període quedaran en propietat de l’Ajuntament.

L’entitat organitzadora vetlarà per la cura de les obres, però no es responsabilitza dels danys que puguen patir en el cas de deterioració, pèrdua o sostracció de les obres.

 

Décimocuarta. Difusión de la obra.

Catorzena. Difusió de l’obra Els autors de les obres premiades autoritzen l’Ajuntament d’Alcoi i l’entitat organitzadora per a la seua reproducció, sempre amb finalitats culturals no lucratives i amb esment de l’autoria.

 

Décimoquinta. Protección de datos.

Quinzena. Protecció de dades D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se l’informa que les dades recollides en aquest formulari seran incorporades per a ser tractades en un fitxer automatitzat, propietat d’aquest Ajuntament, amb domicili a la Plaça d’Espanya, núm. 1, Alcoi 03801. Podrà exercir els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la tramesa d’una comunicació a l’adreça del responsable del fitxer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), en l’adreça indicada anteriorment. Els participants accepten que les imatges preses durant el concurs puguen ser utilitzades per a la promoció i difusió del concurs per qualsevol canal en línia, audiovisual o imprés.

 

Décimosexta. Condiciones particulares.

Setzena. Condicions particulars La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases que regeixen aquesta convocatòria, les decisions de l’organització i del jurat.